เมนูประกาศ
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ปิดเรียนกรณ๊พิเศษ
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง  นักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2563 (ครูอัตราจ้างคณิตศาสต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2563 (ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ,นักการภารโรง)
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ 4-11 กันยายน 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site แบบเต็มรูปแบบ
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกเกาหลี
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกเกาหลี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนั
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


การยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในราคาที่เหมาะสม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ของทางราชการและโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) เพื่อมอบตัวเข้าเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) เพื่อมอบตัวเข้าเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) พื่อมอบตัวเข้าเรียน


- เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนำให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียนฯ ไปกรอกเพื่อนำมายื่นวันมอบตัว
 
คลิกดาวน์โหลดใบมอบตัว (เวิร์ด)


คลิกดาวน์โหลดใบมอบตัว (PDF)

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2553
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SC-ICT)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ห้องเรียนพิเศษ MEP
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SCG)
- ห้องเรียนพิเศษภาษา (LG)

ต้อนรับ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่สอบผ่านเข้าค่าย2 โครงการโอลิมปิก

ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่สอบผ่านเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่

นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์ ม. 5/2
นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์ ม. 5/2
นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม. 4/3
นายพชร นึกชม ม. 3/4

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม. ปลาย ได้แก่

นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม. 4/2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การแข่งขัน Asia didac youth robot competition 2019
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ชนะเลิศ อันดับ 1- 4 (อันดับ 1-3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน)​ คว้าแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน Asia didac youth robot competition 2019 ไปแข่งขันระดับโลก ในรายการ international youth robot competition 2020 ที่ประเทศรัสเซีย
ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านที่สนับสนุน และขอแสดงความยินดีกับคุณครูสงกรานต์ และนักเรียนทุกคนครับ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IEYI 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัด จากสะเดา และใบแมงลักคา เพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทองในสวนผลไม้” โดย นายอภิลักษณ์ ไวกูณฐ์เวศม์ และนายชยุตพงศ์ ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (จ.นครพนม) ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลspecial awards
โดยมี คุณครูศิลปกรณ์ จันทไชย เป็นคุณครูที่ปรึกษา
สำหรับการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2019) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน มาเก๊า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC)​ 2019
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมาหาราชาลัย มอบดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC)​ 2019 ชิงแชมป์ตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
 
คลิกเข้าชมรายละเอียด

สื่อความรู้ Digital Literacy & Citizenship

คลิกชมสื่อประกอบ โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์

(Digital Citizenship to Promote Literacy & Civic Participation)

 
แก่งกะเบา มินิมาราธอน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายธีรวิทย์ พิมราช ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "แก่งกะเบา มินิมาราธอน" ผลการแข่งขันดังนี้
1. เด็กหญิงสุวณี  คำชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. (Over all หญิง)
2. เด็กหญิงพฤติพร  สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทฟันรัน ระยะทาง 6.7 กม.
Speech Contest
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสุวรรณา  ธานี ครูผู้ดูแลนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Speech Contest หัวข้อ Illuminated Fire Festival (Lai Rua Fai Festival) จัดโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการแข่งขันดังนี้
 - นางสาวอาทิตยา  จันทะโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - นางสาวฌัชชา ล้านแปง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นางสาวสวรรยา  โคตรเคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และนางสาวณัฐธินันท์ สุวรรณมาโจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 ได้รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร