เมนูประกาศ
ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง 7 อัตรา) และยกเลิกการใช้แบบฯ ผลตรวจโควิด-19
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (online)
       ประกาศยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

การชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม

 

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน และรายการอื่น ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

กลุ่มที่ 1 นักเรียนกลุ่มเลขที่คี่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนกลุ่มเลขที่คู่ ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องเรียนประจำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยการชำระเงินบำรุงการศึกษา


ดาวน์โหลดหนังสือรับรองเพื่อแนบใบเบิกค่าบำรุงการศึกษา 2564

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
(แนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ED - HUB)
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SC)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC- ICT)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (SCG)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ ภาษาสู่ความเป็นเลิศ (LG) 
ห้องเรียนปกติ
 

 

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ปิดเรียนกรณ๊พิเศษ
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง  นักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2563 (ครูอัตราจ้างคณิตศาสต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2563 (ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ,นักการภารโรง)
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ 4-11 กันยายน 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site แบบเต็มรูปแบบ
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกเกาหลี
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกเกาหลี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนั
ด้วยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


การยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในราคาที่เหมาะสม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ของทางราชการและโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) เพื่อมอบตัวเข้าเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) เพื่อมอบตัวเข้าเรียนประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) พื่อมอบตัวเข้าเรียน


- เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนำให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียนฯ ไปกรอกเพื่อนำมายื่นวันมอบตัว
 
คลิกดาวน์โหลดใบมอบตัว (เวิร์ด)


คลิกดาวน์โหลดใบมอบตัว (PDF)

 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2553
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SC-ICT)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ห้องเรียนพิเศษ MEP
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SCG)
- ห้องเรียนพิเศษภาษา (LG)

ต้อนรับ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่สอบผ่านเข้าค่าย2 โครงการโอลิมปิก

ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่สอบผ่านเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่

นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์ ม. 5/2
นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์ ม. 5/2
นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม. 4/3
นายพชร นึกชม ม. 3/4

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม. ปลาย ได้แก่

นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม. 4/2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม