เมนูพิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC)​ 2019
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมาหาราชาลัย มอบดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC)​ 2019 ชิงแชมป์ตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
 
คลิกเข้าชมรายละเอียด

สื่อความรู้ Digital Literacy & Citizenship

คลิกชมสื่อประกอบ โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์

(Digital Citizenship to Promote Literacy & Civic Participation)

 
แก่งกะเบา มินิมาราธอน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายธีรวิทย์ พิมราช ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "แก่งกะเบา มินิมาราธอน" ผลการแข่งขันดังนี้
1. เด็กหญิงสุวณี  คำชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. (Over all หญิง)
2. เด็กหญิงพฤติพร  สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทฟันรัน ระยะทาง 6.7 กม.
Speech Contest
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสุวรรณา  ธานี ครูผู้ดูแลนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Speech Contest หัวข้อ Illuminated Fire Festival (Lai Rua Fai Festival) จัดโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการแข่งขันดังนี้
 - นางสาวอาทิตยา  จันทะโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - นางสาวฌัชชา ล้านแปง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นางสาวสวรรยา  โคตรเคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และนางสาวณัฐธินันท์ สุวรรณมาโจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 ได้รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรับรางวัลเกียรติยศจากผลงานปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-20 พ.ค. 2562 ณ  ร.ร.บดิยทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ 2 )  จำนวน 4 รางวัลคือ 
1. เกียรติบัตรรางวัลศูนย์ขับเคลื่อนศูนย์ครอบตรัวพอเพียง ระดับดี
2. เกียรติบัตรรางวัลการขับเคลื่อนด้านศาสนา วัฒนธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์
3. ด้านประชาธิปไตย
4. โล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวเพียง
คณะทำงานขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันและให้การสนับสนุนทำให้การขับเคลื่อนฯ ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ตามประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน และดำเนินการมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น จำนวนนักเรียนยังไม่ครบตามแผนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ดังนี้ 
1. กลุ่มการเรียน SC จำนวน 2 คน สำรอง 10 คน 
2. กลุ่มการเรียน SC-ICT จำนวน 1 คน สำรอง 10 คน 
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัววันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคารกันเกรา 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ 
- ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 144 คน (สำรอง 10 คน)
- นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 85 คน (สำรอง 10 คน)
- เงื่อนไขพิเศษ จำนวน 3 คน

ขอให้นักเรียน (โดยผู้ปกครอง) มารายงานตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งหากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

คลิกดาวน์โหลดประกาศด้านล่างนี้

หรือทางช่องทาง Official Facebook Fanpage โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
https://www.facebook.com/piya.ac.th/photos/pcb.1066556546888359/1066556160221731/?type=3&theater
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (เขตพื้นที่ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (เขตพื้นที่บริการ)
ยกเลิกประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ SC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมสำรอง ครั้งที่ 4)
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ MEP,SC,SC-G
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมสำรอง ครั้งที่ 3)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมสำรอง ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษกลุ่มคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (MEP)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Sc) 
ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ (Sc-G) 
ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านภาษา สู่ความเป็นเลิศ (LG)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษต่อไปนี้
- ห้องเรียนพิเศษ SC
- ห้องเรียนพิเศษ SC-ICT
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
- ห้องเรียนพิเศษ MEP

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
- ประกาศ
- รายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (LG)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (MEP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Sc-G)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Sc)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (MEP, Ed-Hub)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ห้อง Sc,Sc-ICT
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
-ห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 
-ห้องเรียน ปกติ รับสมัคร 23-27 มีนาคม 2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
สมัครด้วยตนเอง : สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 1 อาคารกันเกรา
สมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย ร่วม กับ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๙ ปี ราตรีฟ้า-ชมพู
บุตรปิยะรุ่นใดยังไม่จองโต๊ะ รีบจับจองได้แล้วนะคะ
ตอนนี้เหลือจำนวนจำกัด
พิธีมอบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยที่จบการศึกษาระดับช้นมัธยมศึกษาที่3 และ ม.6 ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของนักเรียน คณะครูและผู้ร่วมงาน

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งได้คะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา 100 คะแนน เด็กหญิงกวินธิดา เบ้าคันที ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระะบบ TCAS รอบที่ 1
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระะบบ TCAS รอบที่ 1 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนร่วมโหวดและให้กำลังใจ ตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครพนม

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และจังหวัดนครพนม
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครพนม และพันธมิตร ร่วมโหวดและให้กำลังใจ
ตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครพนม
- นางสาวกมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล
- นางสาวเทียรงาม ภูขลิบม่วง
- นายจิรวัฒน์ นาเวียง

ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งสามารถร่วมโหวด โดย

1.กด 1900-1900-94 โทรออก 
2.กดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.กดเลข TI (เลข 3 หลัก)

โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค. 2561 
(เวลา 15.00 น.)