เมนูประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มบริหารทั่วไป)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
ภาพการประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1
ประกาศการเสนอราคาสมุดและกระเป๋าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2565
นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(ปรับปรุง_22/03/65)
ประกาศเปิดเรียนแบบ On-site 14-18 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศปิดภาคเรียน การอนุมัติผลการเรียนและแนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส., มผ. สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนได้ที่เมนู

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 7 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง 7 อัตรา) และยกเลิกการใช้แบบฯ ผลตรวจโควิด-19
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (online)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศวัน เวลาและสถานที่และแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

การชำระเงินบำรุงการศึกษา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม

 

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน และรายการอื่น ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564

กลุ่มที่ 1 นักเรียนกลุ่มเลขที่คี่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนกลุ่มเลขที่คู่ ในวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องเรียนประจำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยการชำระเงินบำรุงการศึกษา


ดาวน์โหลดหนังสือรับรองเพื่อแนบใบเบิกค่าบำรุงการศึกษา 2564

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
(แนบเบิกค่าการศึกษาบุตร)
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ED - HUB)
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SC)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC- ICT)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (SCG)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ ภาษาสู่ความเป็นเลิศ (LG) 
ห้องเรียนปกติ
 

 

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ปิดเรียนกรณ๊พิเศษ
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง  นักการภารโรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2563 (ครูอัตราจ้างคณิตศาสต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2563 (ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ,นักการภารโรง)
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ 4-11 กันยายน 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์